nhiễm từ trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm từ

    (vật lý) magnetized

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhiễm từ

    (vật lý) Magnetize

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm từ

    magnetize