nhiễm đầy trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm đầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm đầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm đầy

    * dtừ

    imbuement