nhiễm thành thói quen trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm thành thói quen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm thành thói quen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm thành thói quen

    * dtừ

    incrustation