nhiễm sắc trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm sắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm sắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhiễm sắc

  * dtừ

  chromatism

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhiễm sắc

  * noun

  chromatism

  nhiễm sắc thể: chromosome

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhiễm sắc

  chromatism