nhiễm mêlanin trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm mêlanin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm mêlanin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm mêlanin

    * ttừ

    melanic