nhiễm sâu vào trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm sâu vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm sâu vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm sâu vào

    * thngữ

    to grow on (upon)