nhiễm bệnh trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm bệnh

    to catch/get/contract a disease

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhiễm bệnh

    Contrac a disease

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm bệnh

    to contract, catch a disease