nhiễm toan trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm toan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm toan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm toan

    acid poisoning