nhiễm nấm trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm nấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm nấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm nấm

    fungal infection