nhiễm dịch trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm dịch

    infected with contagious disease