những trong Tiếng Anh là gì?

những trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • những

  (pluralizer)

  có những nhận thức sai lầm there are mistaken notions

  certain number of, some

  có những nhận thức sai lầm there are a certain number of wrong notions

  as much as, as many as

  nó ăn những tám bát cơm một bữa he eats as many as eight bowlfuls of rice at a meal

  (chỉ số nhiều, không dịch)

  những người bạn của tôi my friends

  tất cả những người khác all the others

  nothing but

  những sách là sách nothing but books

  frequently, usually, ordinarily, often, always dreamed of

  những mong gặp bạn to hope frequently to see one's friend

  as for

  những như tôi thì tôi không làm thế if it were me, i wouldn't do that

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • những

  Certain number of, some

  Có những nhận thức sai lầm: There are a certain number of wrong notions

  As much as, as many as

  Nó ăn những tám bát cơm một bữa: He eats as many as eight bowlfuls of rice at a meal.

  (chỉ số nhiều, không dịch)

  Những người bạn của tôi: My friends

  Tất cả những người khác: All the others

  Nothing but

  Những sách là sách: Nothing but books

  Frequently, usually

  Những mong gặp bạn: To hope frequently to see one's friend

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • những

  (pluralizer); several, various; to be only; certain number of, some; as much as, as many as