những chuyện trong Tiếng Anh là gì?

những chuyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những chuyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những chuyện

    things, issues