những chi tiết trong Tiếng Anh là gì?

những chi tiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những chi tiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những chi tiết

    * thngữ

    the ins and outs

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những chi tiết

    details; detailed