những tá điền trong Tiếng Anh là gì?

những tá điền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những tá điền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những tá điền

    * dtừ

    tenantry