những muốn trong Tiếng Anh là gì?

những muốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những muốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những muốn

    be tempted to