những thứ này trong Tiếng Anh là gì?

những thứ này trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những thứ này sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những thứ này

    these things