những người dân trong Tiếng Anh là gì?

những người dân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những người dân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những người dân

    citizens