những nét đàn bà trong Tiếng Anh là gì?

những nét đàn bà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những nét đàn bà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những nét đàn bà

    * dtừ

    femineity