những lúc trong Tiếng Anh là gì?

những lúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những lúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những lúc

    moments; when

    vết thương cũ lại hành ông ta những lúc trời lạnh his old wound bothers him in cold weather/when it is cold