những giờ dạy kèm trong Tiếng Anh là gì?

những giờ dạy kèm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những giờ dạy kèm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những giờ dạy kèm

    office hours