những cây cản trong Tiếng Anh là gì?

những cây cản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những cây cản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những cây cản

    * dtừ

    sudd