những cảm xúc trong Tiếng Anh là gì?

những cảm xúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những cảm xúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những cảm xúc

    feelings (about something)