những gì trong Tiếng Anh là gì?

những gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những gì

    what

    hãy cho tôi biết những gì anh chứng kiến đêm qua tell me what you witnessed last night

    đó là tất cả những gì tôi phải nói that's all i have to say

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những gì

    things