những lần trước trong Tiếng Anh là gì?

những lần trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những lần trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những lần trước

    the previous times, the times before