những ngày chót trong Tiếng Anh là gì?

những ngày chót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những ngày chót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những ngày chót

    final days