những môn học mới trong Tiếng Anh là gì?

những môn học mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những môn học mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những môn học mới

    * thngữ

    the new learning