những điều trong Tiếng Anh là gì?

những điều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những điều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những điều

    what

    người ta dạy chúng tôi suy nghĩ về những điều nghe được, chứ không phải cứ nghe gì cũng tin we're taught to think and not simply to believe what we're told

    tôi thật xấu hổ về những điều mình đã thốt ra i'm very ashamed of what i uttered

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những điều

    things