những cái kể trên trong Tiếng Anh là gì?

những cái kể trên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những cái kể trên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những cái kể trên

    * dtừ

    premise