những người sang trong Tiếng Anh là gì?

những người sang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những người sang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những người sang

    * thngữ

    the fashion