những người trong Tiếng Anh là gì?

những người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những người

    people, those who