những cái vô ích trong Tiếng Anh là gì?

những cái vô ích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những cái vô ích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những cái vô ích

    * dtừ

    unnecessaries