những thứ trong Tiếng Anh là gì?

những thứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những thứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những thứ

    things