những thao tác trong Tiếng Anh là gì?

những thao tác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những thao tác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những thao tác

    activities