những toan trong Tiếng Anh là gì?

những toan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những toan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những toan

    be tempted to