những cái xấu xa trong Tiếng Anh là gì?

những cái xấu xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những cái xấu xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những cái xấu xa

    * dtừ

    cancer