những ngày áp tết trong Tiếng Anh là gì?

những ngày áp tết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những ngày áp tết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những ngày áp Tết

    the days leading up to Tet