những năm 1950 trong Tiếng Anh là gì?

những năm 1950 trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những năm 1950 sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những năm 1950

    the 1950’s