những cái đó trong Tiếng Anh là gì?

những cái đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những cái đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những cái đó

    those things