những thứ đó trong Tiếng Anh là gì?

những thứ đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những thứ đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những thứ đó

    those things, those guys