những giây phút trong Tiếng Anh là gì?

những giây phút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những giây phút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những giây phút

    moments