những cái như vậy trong Tiếng Anh là gì?

những cái như vậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những cái như vậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những cái như vậy

    * dtừ

    suchlike