những đêm sau trong Tiếng Anh là gì?

những đêm sau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những đêm sau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những đêm sau

    the next few nights