những ngày nào trong Tiếng Anh là gì?

những ngày nào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những ngày nào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những ngày nào

    the days (when)