những buổi tối trong Tiếng Anh là gì?

những buổi tối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những buổi tối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những buổi tối

    evenings