những người nô lệ da đen trong Tiếng Anh là gì?

những người nô lệ da đen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những người nô lệ da đen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những người nô lệ da đen

    * thngữ

    black ivory