những người giống tính nết nhau trong Tiếng Anh là gì?

những người giống tính nết nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những người giống tính nết nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những người giống tính nết nhau

    * thngữ

    birds of a feather