những kẻ có thể là khủng bố trong Tiếng Anh là gì?

những kẻ có thể là khủng bố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những kẻ có thể là khủng bố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những kẻ có thể là khủng bố

    possible terrorist