những em bé tội nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

những em bé tội nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những em bé tội nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • những em bé tội nghiệp

    * thngữ

    bits of children