nữ yêu trong Tiếng Anh là gì?

nữ yêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ yêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ yêu

    xem nữ quái