nữ trang trong Tiếng Anh là gì?

nữ trang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ trang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ trang

  jewel

  (nói chung) jewelry

  một món nữ trang a piece of jewellery

  một món nữ trang giả a piece of costume jewellery

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ trang

  * noun

  jewel

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ trang

  jewel, jewelry